1. thực hiện phép tính a) 4 . 5^2 - 18 : 3^2 b) 3^2 . 22 - 3^2 . 19

Các câu hỏi liên quan