1.Tìm những chi tiết nói về tình cảm của ô 6 dành cho bé Thu khi ở chiến khu. 2. T.độ,cử chỉ của ô 6 khi mới gặp con đc m.tả qua những chi tiết nào? -Những cử chỉ ấy cho thấy tâm trạng và thái độ gì của ô? 3.Trg 3 ngày phép ở nhà ông Sáu đã làm những gì để gợi tình cảm ở con. -Nhận xét về tình cảm của người cha.. 4.Lúc chia tay, ô 6 có những cử chỉ biểu hiện gì? 5.Nhận xét về tình cảm của cha dành cho con.

Các câu hỏi liên quan