1. Tìm tổng nghiệm dương bé nhất và nghiệm âm lớn nhất của phương trình sinx=cos2x 2. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y=2sin²x-2sinx-2sin2x+1 3. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình sin(π-x)=cosx trên đoạn [0;5π] 4. Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh SB, SD, DC, CB a) Tìm giao tuyến của mặt phẳng (SAC) và (SBD) b) Chứng minh MN song song với PQ

Các câu hỏi liên quan