1. Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa a 5^6 . 5^3 b. 4^5 . 16^2 c. 9^16 : 9^12 d. 2^18 : 4^2

Các câu hỏi liên quan