18/Viết trình tự các nu trên ADN con khi biết 1 mạch khuôn hoặc ngược lại.

Các câu hỏi liên quan