187-(24-5×3)^2=? Mình không biết làm

Các câu hỏi liên quan