2. a. Những thành tựu Liên Xô đạt được những năm 50 đến những năm 70 của thế kỉ XX có ý nghĩa gì? b. Dẫn chứng về sự giúp đỡ của Liên Xô đối với VN.

Các câu hỏi liên quan