x +2.Căn bậc 16 = -3.căn bậc 49

Giải giúp vs ạ

Các câu hỏi liên quan