2 người xuất phát cùng 1 lúc tứ 2 điểm A và B cách nhau 40km và đi theo cùng 1 chiều từ A đến B. Người thứ 1 đi xe máy từ A với vận tốc v1= 40km/h.Người thứ 2 đi xe đạp từ B với vận tốc v2=20km/h.Coi chuyển động của 2 xe là đều a)Hỏi sau bao lâu 2 người gặp nhau ? Xác định chỗ gặp đó b)Hỏi sau bao lâu 2 người cách nhau 10km/h(xét 2 trường hợp)

Các câu hỏi liên quan