3. Nhận định HĐH máy tính ngày càng dễ sự dụng ? Theo em là đúng hay sai ?

Các câu hỏi liên quan