(x+5)(9-x)=0 giải hộ mình với ạ

Các câu hỏi liên quan