6. Protein là đại phân tử hữu cơ được cấu tạo theo nguyên tắc (11)......... Đơn phân là 20 loại (12).......... 7. Lipid là đại phân tử hữu cơ,(13).......... cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. 8. Nguyên tố ... (14)......... tạo nên mạch "xương sống" của các hợp chất hữu cơ chính có trong tế bào như: protein, nucleic acid, carbohydrate, lipid. 9. Các hoạt động sống ở cấp độ (15).......... là cơ sở cho các hoạt động sống ở cấp độ (16).......

Các câu hỏi liên quan