7/5 : 14/15 + ( 4/3 - 1 1/2 ) : 5/6

Các câu hỏi liên quan