7: Nếu mạch 1 của gen D mang bộ ba 3'ATA5' thì bộ ba bổ xung ở vị trí tương ứng trên mạch 2 của gen này là

A. 5'AAT3'

B. 5'TAT3'

C. 5'TTA3'

D. 5'ATA3'

Các câu hỏi liên quan