a) |x-1|=0

b)|x|=48

c) |x|=2.000.000

Bài 2

a)|x-2|=5

b) 11-|x|=3

c) 48-7.|x-11|=|-13|

Bài5:

a)x thuộc Z và 15<|x|<17

b) x thuộc Z và 20 < |x-1|< 22

Các câu hỏi liên quan