A = 2018^{2} + 2016² + 2014^{2} +....... + 4² + 2² - 20172 + 2015 2 + 2013 2 + 3² + 1

Các câu hỏi liên quan