a. Cho đoạn mạch ADN có cấu trúc như sau: Mạch 1: A G X T T A G Mạch 2: T X G A A T X Hãy xác định trình tự các đơn phân của đoạn ARN được tổng hợp từ mạch 1 của đoạn ADN trên b. Một đoạn mạch ARN có trình tự các nucleotit như sau : -A-U-G-G-U-X-A-X-U-U- Hãy xác định trình tự các nucleotit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên.

Các câu hỏi liên quan