a. Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 1000? b. Có bao nhiêu số có ba chữ số chia hết cho 5?

Các câu hỏi liên quan