A) Tìm dư của 2¹¹ : 15

B) tìm dư của 3¹² : 14

Các câu hỏi liên quan