a) vẽ hình bình hành ABCD có AB= 5cm , BC = 3cm b) tính chu vi của hình bình hành trên ( lưu ý khi các bn vẽ nên chụp rõ cho mik tí ko mik bị cận á)

Các câu hỏi liên quan