Xác định khối lượng mol của khí A biết tỉ khối của khí A so với khí B là 3.6 và khối lượng mol của khí B là 60 : giúp mik vs ạ

Các câu hỏi liên quan