ài 18. Lớp 5A có 40 học sinh, trong đó có 16 học sinh nữ còn lại là học sinh nam. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nam và số học sinh lớp 5A?

Các câu hỏi liên quan