ai bt mẹo giải dạng 7 hàng đẳng thức ngược không? a2 + 2ab + b2=> ( a + b )2 a2 - 2ab + b2 => ( a - b )2 ( a - b )( a + b ) => a2 - b2 a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 => ( a + b )3 a3 - 3a2b + 3ab2 - b3 => ( a - b )3 ( a + b )( a2 - ab + b2 ) => a3 + b3 ( a - b )( a2 + ab + b2 ) => a3 - b3

Các câu hỏi liên quan