Ai chuyên Văn/ giỏi Văn thì vào gíup mình vs ah Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ, tương phản trong khổ thơ thứ ba?

Các câu hỏi liên quan