Ai làm giúp tui câu này với

Các câu hỏi liên quan

Câu 64. Liên Xô là tên gọi tắt của

A. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.

B. Liên minh các đảng ở nước Nga.

C. Liên hiệp các nước xã hội chủ nghĩa Xô viết.

D. Phong trào liên kết toàn Xô viết.

Câu 65. Sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở châu Âu diễn ra vào khoảng thời

gian nào?

A. Đầu những năm 50 đến đầu những năm 60 của thế kỉ XX.

B. Giữa những năm 60 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX.

C. Cuối những năm 70 đến đầu những năm 80 của thế kỉ XX.

D. Cuối những năm 80 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX.

Câu 66: Năm 1922, Đại hội Xô viết toàn Liên bang đã thông qua

A. kế hoạch tổ chức Đại hội Xô viết toàn Nga.

B. sắc lệnh hòa bình rút nước Nga ra khỏi chiến tranh

C. danh sách Chính phủ dân chủ cộng hòa trên toàn nước Nga.

D. Tuyên ngôn thành lập Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết..

Câu 67 Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã

A. lật đổ được Chính phủ tư sản lâm thời.

B. lật đổ được chế độ quân chủ chuyên chế.

C. đưa nước Nga ra khỏi cuộc Chiến tranh thế giới.

D. giải phóng các dân tộc khỏi chế độ tư bản chủ nghĩa.

Câu 68. Trước cách mạng tháng Hai năm 1917, nước Nga theo thể chế chính trị

A. Quân chủ lập hiến. B. Dân chủ đại nghị.

C. Quân chủ chuyên chế. D. Chế độ Cộng hòa.

Câu 69. Hình ảnh nào sau đây xuất hiện trên Quốc huy đầu tiên của Liên Xô

(1923)?

A. Búa liềm. B. Mặt trăng. C. Lúa nước. D. Cành ô liu.

Câu 70. Năm 1924, Hiến pháp đầu tiên của Liên Xô đã

A. hoàn thành quá trình thành lập nhà nước.

B. kết thúc cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc.

C. thực hiện quyền bình đẳng, tự quyết của các dân tộc.

D. giải quyết vấn đề hòa bình cho nhân dân ruộng đất cho nông dân.

Câu 71. Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập trong bối

cảnh nào?

A. Các nước cộng hòa Xô viết phát triển không đồng đều về kinh tế.

B. Mâu thuẫn giữa các dân tộc Nga với chế độ Nga Hoàng gay gắt.

C. Các nước cộng hòa Xô Viết có sự thống nhất về chính sách phát triển.

D. Mâu thuẫn giữa nước Nga với các nước cộng hòa Xô viết gay gắt.

Câu 72: Khi mới thành lập, Liên Xô gồm 4 nước Cộng hoà Xô viết đầu tiên là:

A. Nga, U-crai-na, Ngoại Cáp-ca-dơ và Latvia.

B. Nga, Bê-lô-rút-xi-a, Ngoại Cáp-ca-dơ và Latvia.

C. Nga, Bê-lô-rút-xi-a, U-crai-na và Ngoại Cáp-ca-dơ.

D. Nga, Bê-lô-rút-xi-a, U-crai-na, Kazakhtan.

Câu 73. Tháng 12-1922, Đại hội lần thứ nhất của Xô viết toàn Liên bang quyết

định

A. thành lập Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.

B. nước Nga Xô viết rút khỏi chiến tranh thế giới.

C. lật đổ hoàn toàn chế độ Nga Hoàng Nicolai II.

D. thành lập chế độ quân chủ chuyên chế ở Nga.

Thông hểu

Câu 74 Việc thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết năm 1922 có

ý nghĩa quốc tế nào sau đây?

A. Tạo tiền đề cho sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa.

B. Đánh dấu chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới.

C. Đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chính phủ tư sản lâm thời.

D. Tạo nên sức mạnh tổng hợp để Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội