Ai viết bài văn này giúp e đc hok ạ ......em c.ơn ạ

Các câu hỏi liên quan

C1 đối tượng của sinh học chính là

A. Cấu tạo và hoạt động của con người

B.Các sinh vật nhân tạo

C. Các vật sống và vật không sống

D. Các sinh vật cùng các cấp độ tổ chức của thế giới

C2: phát triển bền vững là

A. Sự phát triển nhằm thỏa mãn nhu cầu lợi ích của thế hệ hiện tại của các thế hệ tương lai

B. Sự phát triển chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu của các thế hệ tương lai nhưng không làm ảnh hưởng đến khả năng hòa mãn nhu cầu của thế hệ hiện tại

C. Sự phát triển nhằm thỏa mãn nhu cầu của thế hệ hiện đại nhưng không làm ảnh hưởng đến khả năng hòa mãn nhu cầu của thế hệ tương lai

D. Sự phát triển nhằm thỏa mãn nhu cầu của các thế hệ tương lai

C3. Cấp độ nhỏ nhất có đầy đủ các đặc điểm của sự sống là

A. Cơ quan. B. Bào quan

C. Tế bào. D. Mô

C4 các nguyên tố đa lượng nào sau đây chiếm khoảng 96% khối lượng vật chất sống ở hầu hết các cơ thể sinh vật?

A. C,H,O,K. B.C,H,O,N

C. C,H,Ca,Mg. D. H,O,S,Ca

C5: những tế bào phân tử hữu cơ được tổng hợp và tồn tại trong các tế bào được gọi là

A. Phân tử sinh học

B.phân tử lý học

C. tinh thể

D. nguyên tử

C6. Protein bị biến tính chỉ cần bậc cấu trúc nào sau đây bị phá vỡ

A.Cấu trúc bậc 1 của protein

B.cấu trúc bậc 2 của protein

C.cấu trúc bậc 4 của protein

D.cấu trúc không gian ba chiều của protein

C7. Con người sau khi ăn thực phẩm chứa chất nào sau đây sẽ chuyển hóa vitamin a

A.Mớ động vật

B glycogen

C.carotenoid

D.fructose