Anh Nam sinh vào ngày cuối cùng của tháng cuối cùng trong năm cuối cùng của thế kỉ XIX.Hỏi anh Nam sinh vào ngày,tháng,năm nào?

Các câu hỏi liên quan