B= 5/3 ^ 2 + 5/3 ^ 3 + 5/3 ^ 4 +...+ 5 /3^ 20 + 5/3^ 21

Các câu hỏi liên quan