bài 1 : a , Các em đã biết những loại số thập phân nào? Cho ví dụ về số thực. b , Hãy viết số đối của các số thực đã chọn ở trên, viết các phép toán tổng hiệu tích thương.

Các câu hỏi liên quan