Bài 1: cho mạch điện như hình vẽ Có công tắc K1 và K2; các điện trở R1= 12.5 Ω; R2= 4Ω; R3= 6Ω. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch: UMN= 48.5V . a). K1 đóng; K2 ngắt. Tìm cường độ dòng điện qua các điện trở. b). khi K1 ngắt; K2 đóng, cường độ dòng điện qua R4 và I4= 1A. Tính R4 c). Khi K1; K2 cùng đóng, tính điện trở tương đương của cả mạch. Từ đó suy ra cường độ dòng điện mạch chính

Các câu hỏi liên quan