Bài 1. Hình chữ nhật có chiều dài là a chiều rộng là b. Viết chương trình trong python tính và đưa ra màn hình chu vi và diện tích hình chữ nhật , với bộ dữ liệu đầu vào là a =10, b=5.

Các câu hỏi liên quan