Bài 1. Hình chữ nhật có chiều dài là a chiều rộng là b. Viết chương trình trong python tính và đưa ra màn hình chu vi và diện tích hình chữ nhật , với bộ dữ liệu đầu vào là a =10, b=5.

Bài 2. Cho biểu thức a4 + b3 ab. Viết chương trình tính và đưa ra màn hình giá trị biểu thức với giá trị đầu vào a=5, b=8

Bài 3. Cho biểu thức (2a+ b)4. Viết chương trình tính và đưa ra màn hình giá trị biểu thức với giá trị đầu vào a= 10, b=8.

Các câu hỏi liên quan