bài 1: quy đồng 1: 1/xy+x^2 ; 1/x+y 2: 3x-1/x^2+xy ; 1xy+y^2 3: 6/x ; 5/x-20 4: 2x-1/x^2+2x+1 ; 1/x+1

Các câu hỏi liên quan