bài 1 ; rút gọn phân số sau về phân số tối giản bằng UC,UCLN a, 12/24;13/39;35/105 b,120/245;134/402,213/852

Các câu hỏi liên quan