Bài 1. Tìm x a)x + 4,25 = 40,5 - 4,05 b) 3,45 - 2,5 + x = 1,78 c) 15,1 - x + 3,2 = 4,5 Bài 2.Tính bằng cách thuận tiện nhất a) 46,5 + 16,8 - 0,8 b) 73,5 - 31,6 - 18,4 c) 20,1 - 23,45 + 13,45

Các câu hỏi liên quan