Bài 10. Cho \( x \) là số tưr nhiên. Biết \( x-2 \) là ước chung cùa 100 và 260 và \( x+2 \) là ước chung cùa 140 và 196. Tìm số tụr nhiên \( x \).

Các câu hỏi liên quan