Bài 2. Cho biểu thức a4 + b3 ab. Viết chương trình tính và đưa ra màn hình giá trị biểu thức với giá trị đầu vào a=5, b=8

Các câu hỏi liên quan