Bài 3. Cho biểu thức (2a+ b)4. Viết chương trình tính và đưa ra màn hình giá trị biểu thức với giá trị đầu vào a= 10, b=8.

Các câu hỏi liên quan