Bài 5: (0,5 điểm) Cho biểu thức A=2+2 mũ 2+ 2 mũ 3 +............+ 2 mũ 2023+ 2 mũ 2024 a) Thu gọn A b) Tìm số tự nhiên n biết 2.A + 4 = 2n c) Chứng tỏ A chia hết cho 3 d) Tìm số dư khi chia A cho 7.

Các câu hỏi liên quan