Bài 5: Cho dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1 đến 1010. Hỏi a.Dãy số này có bao nhiêu số hạng? b.Dãy số này có bao nhiêu chữ số? c.Tính nhanh tổng của dãy số trên?

Các câu hỏi liên quan