Bài- Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống a> 23 $dm^{2}$ = .... $m^{2}$ 4 $cm^{2}$ = .... $dm^{2}$ 6 $dm^{2}$ = .... $m^{2}$ 35 $mm^{2}$ = .... $cm^{2}$ b> 61 $dm^{2}$ 20 = .... $dm^{2}$ 7 $dm^{2}$ 2 $cm^{2}$ = ....$dm^{2}$ 5 $cm^{2}$ 4 $mm^{2}$ = ....$cm^{2}$ 43 $cm^{2}$ 69 $mm^{2}$ = .... $cm^{2}$

Các câu hỏi liên quan