Bài1: Cho đoạn văn sau:

"Vua có công chúa vừa đến tuổi lấy chồng. Hoàng tử nhiều nước sai sứ đến hỏi công chúa làm vợ nhưng không ai vừa ý nàng. Nhà vua phải mở một hội lớn cho hoàng tử các nước và con trai trong thiên hạ tới dự, để công chúa trên lầu cao ném quả cầu may: hễ quả cầu rơi trúng người nào, công chúa sẽ lấy người ấy làm chồng. Khi công chúa sắp sửa ném quả cầu, bỗng nàng bị một con đại bàng khổng lồ quắp đi. Đại bàng bay qua túp lều của Thạnh Sanh. Trông thấy nó, Thạch Sanh liền dùng cung tên vàng bắn theo".

(Thạch Sanh)

a. Tìm các cụm danh từ trong đoạn văn

b. Điền các cụm từ vừa tìm được vào mô hình cụm danh từ.

Bài 2: Các câu sau có chủ ngữ là một danh từ. Hãy mở rộng chủ ngữ thành cụm danh từ.

a. Gió vẫn thổi rít vào trong nhà

b. Lửa tỏa ra hơi nóng dịu dàng

Bài 3: Hãy tưởng tượng và viết đoạn văn (khoảng 5 7 câu) về cảnh cô bé bán diêm gặp lại người bà của mình, trong đoạn văn có ít nhất một cụm danh từ làm thành phần chủ ngữ của câu.

Các câu hỏi liên quan