Bạn ơi giúp mình đi mình gấp quá nên không làm được gì hết, ai trả lời đúng nhất sẽ được đánh giá cao nhất và cảm ơn

Các câu hỏi liên quan

Câu 20. Mức độ thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại khác nhau là do

A. điều kiện lịch sử. B. giai cấp lãnh đạo.

C. động lực cách mạng. D. nhiệm vụ cách mạng.

Câu 21. Mục tiêu chung của cách cuộc cách mạng tư sản ở thế kỉ XVI- XVIII là gì?

A. Lật đổ chế đổ phong kiến, thực dân cùng tàn tích của nó.

B. Lật đổ xã hội nguyên thủy, cổ đại cùng tàn tích của nó.

C. Tạo điều kiện cho sự phát triển của chế độ phong kiến.

D. Mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa xã hộ

Câu 22. Từ thế kỉ XVIII đến cuối thế kỉ XIX gắn với

A. sự ra đời của thời kì chủ nghĩa tư bản độc quyền.

B. chủ nghĩa tư bản hiện đại hình thành và phát triển.

C. sự hình thành chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh.

D. chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới.i

Câu 23. Chủ nghĩa đế quốc là hệ quả trực tiếp của

A. chiến tranh xâm lược.

B. các cuộc chiến tranh thế giới.

C. xâm chiếm thị trường và thuộc địa các nước.

D. sự phát triển và mở rộng của chủ nghĩa tư bản.

Câu 24. Chủ nghĩa tư bản hiện đại

A. là giai đoạn CNTB phát triển tự do cạnh tranh.

B. là giai đoạn CNTB từ tự do cạnh tranh sang độc quyền.

C. là giai đoạn phát triển của CNTB từ đầu thế kì XX đến nay.

D. là giai đoạn phát triển của CNTB từ sau chiến tranh thế giới thứ II đến nay.

Câu 25. Chủ nghĩa tư bản hiện đại có biểu hiện tiêu biểu nào?

A. Có nguồn nguyên liệu và nhân công dồi dào.

B. Có khả năng giải quyết tốt tranh chấp, xung đột trên thế giới.

C. Có sự phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu sắc giữa các nước tư bản.

D. Có sức sản xuất phát triển cao trên cơ sở thành tựu cách mạng KH-CN.

Câu 26. Sự kiện đánh dấu sự mở rộng của cuộc cách mạng tư sản bên ngoài Châu

Âu là

A. Cách mạng tư sản Anh.

B. Các mạng tư sản Pháp.

C. Cách mạng tư sản Hà Lan.

D. Chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ.

Câu 27. Đâu không phải là mục tiêu của các cuộc cách mạng tư sản?

A. Lật đổ chế độ phong kiến, thực dân cùng tàn tích của nó.

B. Tạo điều kiện cho sự phát triển của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.

C. Thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản.

D. Mở ra thời đại mới: thời đại thắng lợi của chủ nghĩa xã hội

Câu 28. Nội dung nào phản ánh không đúng về nhiệm vụ dân chủ trong các cuộc

cách mạng tư sản?

A. Xóa bỏ chế độ phong kiến chuyên chế.

B. Xác lập nền dân chủ tư sản.

C. Đem lại quyền tự do chính trị, kinh tế cho người dân.4

D. Thống nhất thị trường, tạo thành quốc gia dân tộc.

BÀI 2

Câu 29. Sự kiện nào sau đây gắn liền với sự xác lập của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu và Bắc Mĩ cuối thế kỉ XIX?

A. Đấu tranh thống nhất Italia, cải cách nông nô ở Nga.

B. Chiến tranh giánh thuộc địa của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

C. Cách mạng tư sản Pháp, nội chiến ở Mĩ.

D. Cách mạng tư sản Anh, nội chiến ở Mĩ

Câu 30. Chủ nghĩa tư bản được chính thức xác lập ở châu Âu và Bắc Mĩ như thế nào?

A. Từ nửa sau thế kỉ XIX, nhiều cuộc cách mạng tư sản nổ ra và thắng lợi.

B. Từ nửa sau thế kỉ XIX, giai cấp tư sản giành thắng lợi, lên cầm quyền ở nhiều nước.

C. Chế độ phong kiến bị lật đổ hoàn toàn.

D. Giai cấp tư sản đã thắng thế hoàn toàn chế độ phong kiến.

Giúp mình mai thi rồi plsss:((