bánh dẫn có đường kính là 50 cm với tốc độ quay là 20 vòng trên phút bánh bị dẫn có đường kính là 30 cm với tốc độ quay là 15 vòng trên phút tính tỉ số truyền i

Các câu hỏi liên quan