Biết a + b = 2, tính giá trị của biểu thức C = 9 ( a ² + b ² ) - 3 ( a ³ + b ³ )

Các câu hỏi liên quan