biểu diễn các số sau trên trục số:-2,3;-5/6;7/6;14/10

Các câu hỏi liên quan