Các nguồn tạo ý tưởng kinh doanh (lợi thế nội tại [tài chính, chuyên môn, hiểu biết] cơ hội bên ngoài [thị trường có nhu cầu, đối thủ cạnh tranh]

Các câu hỏi liên quan