cái nhập biến cho 1 mảng như thế nào trong python vd trong pascal nó là thế này for i:=1 to n do readln(a[i]); còn sang python thì lm kiểu?

Các câu hỏi liên quan