cali : game n/l nói tên 1 người nếu trùng với tên bạn tôi thì tôi bảo bạn tặng chill box cho :)

Các câu hỏi liên quan