Calli: Chọn or vẽ mầm NL: Chọn từ 1 -> 50 Trùng thì đổi, không đổi thì sẽ trọn người trước Giải: + Nhất: 1 chill 500đ + Nhì: 5 sao + 10 tim + Ba: 2 sao + 3 tim

Các câu hỏi liên quan